Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Lądku - witamy na naszej stronie internetowej::„Jesteśmy szkołą, która swoje działanie opiera na wartościach: mądrość, prawda, odpowiedzialność. Kształcimy uczniów zapewniając wszechstronny rozwój w przekonaniu, że potrafią sprostać wyzwaniom przyszłości”

Dla uczniów

05 listopada 2013 18:59 | Dla uczniów

Prawa i obowiązki ucznia

A. Uczeń

1. Uczniowie mają prawo do:

 •  właściwie zorganizowanego procesu kształcenia i bezpiecznych warunków pobytu w szkole,
 •  poszanowania swojej godności i dobrego imienia, rzetelnej i sprawiedliwej oceny zachowania i postępów w nauce,
 •  rozwijania zdolności i zainteresowań.
 • informacji o przebiegu edukacji oraz jej wynikach
 • ustosunkowania się do wszystkich decyzji, dotyczących jego edukacji,
 • wybierać członków samorządu uczniowskiego i być wybieranym do SU. Zwracać się za pośrednictwem samorządu uczniowskiego do dyrekcji szkoły
 • jawnego wyrażania opinii dotyczących życia szkoły, nie może to jednak uwłaczać niczyjej godności osobistej
 • do dodatkowej pomocy nauczyciela, zwłaszcza wtedy, gdy nie radzi sobie z opanowaniem materiału lub z ważnych powodów (choroba, sytuacje losowe) nie był obecny na lekcjach, ma prawo do pomocy ze strony kolegów
 • powtórnego sprawdzania wiedzy i umiejętności (we wspólnie uzgodnionym terminie)
 • do jawnej, przeprowadzonej na bieżąco oceny swego stanu wiedzy i umiejętności, oceny z poszczególnych  przedmiotów otrzymuje wyłącznie za umiejętności i wiadomości – zachowanie w szkole ocenia się odrębnie,
 • ochrony przed molestowaniem i wszelkimi przejawami dyskryminacji i przemocy   
 • przedstawiania wychowawcy klasy, dyrektorowi szkoły i innym nauczycielom swoich problemów oraz uzyskania od nich pomocy odpowiedzi i wyjaśnienia
 • reprezentowania szkoły na zawodach, konkursach i olimpiadach
 • uczniowie z specjalnymi potrzebami  mają prawo na takie formy edukacji, które odpowiadają ich potrzebom i możliwościom
 • jeżeli uczeń podejrzewa kradzież rzeczy czy pieniędzy, ma obowiązek natychmiast zgłosić ten fakt najbliższemu pracownikowi pedagogicznemu.

2. Uczniowie mają obowiązek:

 • przestrzegania prawa szkolnego,
 • chronienia własnego życia i zdrowia, przeciwdziałania zagrożeniom życia i zdrowia innych,
 • ma obowiązek przestrzegania zasad współżycia społecznego, szczególnie:
  • przeciwstawianie się przejawom brutalności i wulgarności
  • szanowania poglądów i przekonań innych ludzi
  • poszanowania wolności i godności osobistej drugiego człowieka
 • stosowania się do zasad kultury współżycia wobec kolegów, nauczycieli i innych osób,
 • dbania o ład i porządek oraz wspólne dobro szkoły i jej estetyczny wygląd
 • jest zobowiązany do rzetelnej i systematycznej nauki oraz aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i terminowego wykonywania zadań domowych
 • po skończeniu nieobecności obowiązkiem ucznia jest uzupełnić w zeszycie najistotniejsze informacje
 • uczęszcza na przedmioty nadobowiązkowe oraz do kółek, do których się zgłosił ( po zgłoszeniu się  udział w zajęciach jest dla ucznia obowiązkowy )
 • realizuje polecenia pracowników szkoły
 • dotrzymywać organizację zajęć szkoły, nie spóźniać się na lekcje
 • naumyślnie uszkodzone mienie szkoły naprawić lub ponieść koszty naprawy
 • w ramach swych możliwości pomagać kolegom, ewentualnie poprosić pracowników szkoły, żeby zapewnili odpowiednią pomoc

 

B. Samorząd Uczniowski

1. Uczniowie mają prawo do:

 • uchwalenia regulaminu samorządu uczniowskiego,
 • demokratycznego wyboru swoich przedstawicieli do organów samorządu,
 • pomocy organizacyjnej i merytorycznej od wychowawcy i opiekuna samorządu, szczególnie w zakresie przestrzegania reguł demokracji.

2. Uczniowie mają obowiązek:

 • traktowania wyborów do władz samorządu z całą powagą, aby funkcje w nich objęły osoby godne zaufania i odpowiedzialne,
 • respektowania uchwał władz samorządu lub odwoływania go, jeżeli nie spełniłby swoich funkcji.

 

C. Lekcja

1. Uczniowie mają prawo do:

 • znajomości celów i zadań lekcyjnych oraz jasnego i zrozumiałego przekazu treści lekcji,
 • pomocy ze strony nauczyciela w przypadku natrafienia na trudności.

2. Uczniowie mają obowiązek:

 • punktualnego i systematycznego przychodzenia na zajęcia,
 • aktywnego udziału w lekcjach i przestrzegania ustalonych zasad porządkowych,
 • uzupełniania braków wynikających z absencji.

 

D. Sala lekcyjna

1. Uczniowie mają prawo do:

 • udziału w zagospodarowaniu powierzonej im sali lekcyjnej wg własnego projektu uzgodnionego z wychowawcą,
 • kontrolowania porządku zostawionego w sali przez wcześniej uczącą się tam klasę.

2. Uczniowie mają obowiązek:

 • pozostawienia sali lekcyjne w nienagannym porządku, dbania o powierzony klasie sprzęt i pomoce naukowe,
 • niezwłocznego zgłaszania nauczycielowi wszystkich uszkodzeń sprzętu lub pomocy dydaktycznych.

 

E. Odpoczynek:

1. Uczniowie mają prawo do:

 • odpoczynku podczas przerwy,
 • dwóch dni w tygodniu wolnych od zajęć lekcyjnych tj. soboty i niedzieli, z wyłączeniem tych sobót, w które są odpracowywane inne dni robocze.

2. Uczniowie mają obowiązek:

 • przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • dbania o kulturę zachowania i kulturę języka, zachowania zasad higieny osobistej i higieny otoczenia.

 

F. Prace domowe

1. Uczniowie mają prawo do:

 • uwzględniania przez nauczyciela ich psychicznych i fizycznych możliwości,
 • ukierunkowania przez nauczyciela, jak wykonać zadania domowe.

2. Uczniowie mają obowiązek:

 • starannego i sumiennego odrabiania prac domowych,
 • kształtowania nawyku odrabiania prac domowych w tym dniu, w którym zostały zadane.

 

G. Zeszyt przedmiotowy

1. Uczniowie mają prawo do:

 • ukierunkowania przez nauczyciela, jak należy prowadzić zeszyt.

2. Uczniowie mają obowiązek:

 • starannego prowadzenia zeszytów zgodnie z wymaganiami nauczycieli.

 

H. Zasady ustalania ocen z przedmiotów i oceny zachowania określa Szkolny System Oceniania.

Przeczytano: 775 razy. Wydrukuj|Do góry