Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Lądku - witamy na naszej stronie internetowej::„Jesteśmy szkołą, która swoje działanie opiera na wartościach: mądrość, prawda, odpowiedzialność. Kształcimy uczniów zapewniając wszechstronny rozwój w przekonaniu, że potrafią sprostać wyzwaniom przyszłości”

Dla uczniów

05 listopada 2013 18:59 | Dla uczniów

Procedury lekcyjne

1. Wejście do klasy.

 • Uczniowie ustawiają się przed klasą
 • Nauczyciel otwiera klasę.
 • Do klasy wchodzą dziewczęta, później chłopcy.
 • Wszyscy stają przy ławkach i następuje powitanie.
 • Uczniowie przygotowują się do lekcji.
 • Nauczyciel sprawdza listę.
 • Uczeń spóźniony, czyli taki, który wchodzi po zamknięciu drzwi, usprawiedliwia się na początku lekcji.


2. Zachowanie w czasie lekcji.

 • Uczeń odpowiada z ławki siedząc, chyba, że istnieje powód do wezwania go tablicy, mapy itp.
 • Uczeń nie je, nie żuje się gumy.
 • Nie trzyma się na ławce butelek, ciastek, itp. jedyna rzecz dopuszczalna to maskotka na szczęście.
 • Jeżeli do klasy wchodzi osoba dorosła wszyscy wstają, ponownie siadają na polecenie nauczyciela.


3. Zakończenie lekcji.

 • Lekcja kończy się na wyraźny sygnał nauczyciela.
 • Klasa jest zobowiązana pozostawić po sobie porządek. Odpowiadają za to wszyscy uczniowie, a kontrolują dyżurni.


4. Zastępstwa.

 • W czasie zastępstw nauczyciel powinien prowadzić lekcje z przedmiotu, który jest w planie lub lekcję z własnego przedmiotu albo inne zajęcia edukacyjne.


5. Nieobecności.

 • Rodzice piszą wszelkie usprawiedliwienia w zeszycie korespondencyjnym (dzienniczek) - 16 kartkowy, w kratkę z pieczątką szkoły, podpisem rodziców i wychowawcy oraz z pełnymi danymi ucznia (data urodzenia, PESEL, adres zamieszkania oraz telefon domowy i telefony do rodziców).
 • Usprawiedliwienia nieobecności uczeń przynosi na pierwszą godzinę wychowawczą po ustaniu nieobecności.
 • Usprawiedliwienie spóźnienia powinno nastąpić w bieżącym lub najdalej następnym dniu.
 • Ucznia może zwolnić wychowawca klasy lub nauczyciel, który prowadził ostatnią lekcję przed wyjściem ucznia, lub ten nauczyciel, z którego lekcji uczeń chce się zwolnić. Zwolnienie ucznia następuje na podstawie zwolnienia od rodziców, pielęgniarki szkolnej lub własnej decyzji nauczyciela w porozumieniu z rodzicem.
 • Zwolnienie ucznia z ostatniej w jego planie godziny wf musi zawierać wyraźną klauzulę o zwolnieniu do domu, w innym przypadku traktuje się je jako zwolnienie z ćwiczeń z obecnością na sali.
 • O każdym przypadku wagarów niezwłocznie informowani są rodzice.
 • Uczniowie, którzy nie uczęszczają na lekcje religii przebywają w ich czasie w świetlicy szkolnej na zajęciach z etyki.


6. Strój szkolny.

 • W dni uroczyste uczniowie przychodzą w stroju galowym (czarno, granatowo, biały).
 • W pozostałe dni chodzą ubrani w dowolny strój w stonowanych, pastelowych kolorach.
 • W szkole obowiązuje zakaz malowania włosów, makijażu, paznokci.
 • Dozwolona jest skromna biżuteria.
 • Nie respektowanie zasad odnośnie stroju skutkuje powiadomieniem rodzica i ujemnymi punktami z zachowania.
 • Ubiór szkolny nie obowiązuje na dyskotekach.


7. Savoir-vivre.

 • Uczeń wita i żegna się z wszystkimi pracownikami szkoły.
 • W szkole nie nosi się nakryć głowy.
 • Nie używa się wulgaryzmów.
 • Nie bije się z kolegami.
 • Nie przynosi do szkoły niebezpiecznych zabawek lub przedmiotów.
 • Na terenie szkoły oraz poza szkołą podczas imprez szkolnych uczniom nie wolno fotografować  i rejestrować na filmie kolegów, nauczycieli, i pracowników szkoły  bez ich uprzedniej zgody. Publikowanie zdjęć kolegów, nauczycieli i pracowników szkoły bez ich zgody jest zabronione.

Przeczytano: 815 razy. Wydrukuj|Do góry