Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Lądku - witamy na naszej stronie internetowej::„Jesteśmy szkołą, która swoje działanie opiera na wartościach: mądrość, prawda, odpowiedzialność. Kształcimy uczniów zapewniając wszechstronny rozwój w przekonaniu, że potrafią sprostać wyzwaniom przyszłości”

Dla uczniów

05 listopada 2013 18:57 | Dla uczniów

Procedury lekcyjne c.d.

8. Dziennik i oceny.

 • Dziennik lekcyjny jest pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia.


9. Nieprzygotowania do zajęć.

 • Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji bez podania przyczyn - tyle razy w semestrze, ile ma godzin danego przedmiotu tygodniowo, ale nie więcej niż trzykrotnie, zgłoszenie nieprzygotowania następuje na początku lekcji.
 • Uczeń ma obowiązek uzupełnić braki wynikające z nieprzygotowania czy absencji.
 • Zgłoszenie zwalnia z odpowiedzi i kartkówki, chyba, że uczeń decyduje się ją napisać.
 • Uczeń nie musi odpowiadać i pisać kartkówki, o ile jest posiadaczem \"szczęśliwego numerka\".
 • \"Szczęśliwy numerek\" jest to liczba losowana codziennie rano przez samorząd uczniowski oznaczająca liczbę porządkową, pod którą uczeń jest zapisany w dzienniku lekcyjnym.


10. Oceny.

 • Uczeń ma prawo znać kryteria ocen i wymagania z każdego przedmiotu;
 • Ma też prawo znać wszystkie swoje oceny.
 • O ocenach informuje nauczyciel - uczeń nie ma wglądu do dziennika i nie ma prawa go nosić.
 • Na dwa tygodnie przed zakończeniem semestru uczeń ma prawo znać proponowaną ocenę z przedmiotu.
 • W przypadku otrzymania śródrocznej oceny niedostatecznej z zajęć edukacyjnych uczeń ma prawo poprawić ocenę w drugim półroczu. (W klasyfikacji końcoworocznej będzie uwzględniona ocena z poprawy).
 • Ocena końcoworoczna nie może być wyższa o dwa stopnie od oceny śródrocznej.


11. Sprawdziany

 • Nauczyciel nie jest zobowiązany do zapowiadania kartkówki - czy co najwyżej 15-to minutowego sprawdzianu z ostatniego tematu. Nie ma ograniczeń, co do ilości tych sprawdzianów. Oceny z nich traktowane są na równi z oceną odpowiedzi ustnej.
 • Nauczyciel zapowiada klasówkę, co najmniej na tydzień przed terminem określając dokładnie zakres materiału oraz wpisując ołówkiem tę informację do dziennika.
 • W ciągu jednego dnia uczeń może mieć tylko jedną klasówkę - w ciągu tygodnia nie może być ich więcej niż dwie.
 • Sprawdzian - obejmuje materiał z kilku lekcji.
 • W ciągu dnia można przeprowadzić nie więcej niż jeden sprawdzian, w ciągu tygodnia nie więcej niż trzy.
 • Nie można przeprowadzać sprawdzianu w dniu, w którym jest praca klasowa.


12. Nagrody

 • Za szczególne osiągnięcia lub wzorową postawę uczeń może otrzymać pochwałę na forum klasy.
 • Za szczególne osiągnięcia lub wzorową postawę może być pochwalony na forum szkoły.
 • Szkoła może skierować pochwałę pisemną do rodziców.
 • Uczeń może otrzymać dyplom lub nagrodę rzeczową.


13. Kary.

 • Za szkody wyrządzone umyślnie przez ucznia odpowiadają rodzice.
 • Ile to możliwe, uczeń musi sam je usunąć.
 • Za złe zachowanie uczeń otrzymuje upomnienie ustne lub pisemne w zeszycie korespondencji (przez złe zachowanie rozumiemy niestosowanie się do niniejszego regulaminu).
 • Za poważniejsze przewinienie uczeń dostaje naganę na forum klasy.
 • Za dalsze złe zachowanie szkoła wzywa rodziców na rozmowę.
 • Uczeń może być wyłączony z imprez klasowych i szkolnych organizowanych poza zajęciami obowiązkowymi.


14. Inne ważne ustalenia.

 • W czasie zajęć lekcyjnych uczniowie nie mogą samowolnie opuszczać terenu szkoły.
 • Czas zajęć lekcyjnych trwa od początku pierwszej lekcji do końca ostatniej, w planie zajęć ucznia.
 • Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe urządzenia telekomunikacyjne, które uczeń przynosi do szkoły.
 • W czasie przerw, o ile pozwala pogoda, uczniowie mogą przebywać na boisku szkolnym.
 • Uczniowie mają prawo korzystania z pomieszczeń szkoły w czasie wolnym od zajęć, o ile znajdują się wówczas pod opieką nauczyciela lub osoby upoważnionej przez dyrektora szkoły.
 • Zasady korzystania z biblioteki i czytelni określa odrębny regulamin.
 • Posiadacze telefonów komórkowych wyłączają je na czas zajęć lekcyjnych.
 • Uczeń może zadzwonić tylko za zgodą nauczyciela w czasie przerwy.
 • Samowolne użycie telefonu skutkuje zatrzymaniem aparatu przez dyrektora w depozycie.
 • Na terenie szkoły oraz poza szkołą podczas imprez szkolnych uczniom nie wolno fotografować  i rejestrować na filmie kolegów, nauczycieli, i pracowników szkoły  bez ich uprzedniej zgody. Publikowanie zdjęć kolegów, nauczycieli i pracowników szkoły bez ich zgody jest zabronione.
 • Uczniom nie wolno manipulować cudzą własnością ( piórnik, teczka, worek do WF, ubranie w szatni itp. ) bez zgody właściciela.
 • Na terenie szkoły i podczas imprez szkolnych nie wolno spożywać napojów energetycznych.

Przeczytano: 773 razy. Wydrukuj|Do góry