Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Lądku - witamy na naszej stronie internetowej::„Jesteśmy szkołą, która swoje działanie opiera na wartościach: mądrość, prawda, odpowiedzialność. Kształcimy uczniów zapewniając wszechstronny rozwój w przekonaniu, że potrafią sprostać wyzwaniom przyszłości”

VI Innowacja pedagogiczna

12 lutego 2020 17:48 | VI Innowacja pedagogiczna

SZERMIERZ JĘZYKA POLSKIEGO

 

 

 

 

AUTOR: MARZENA JURGA.

TEMAT: „SZERMIERZ JĘZYKA POLSKIEGO”.

PRZEDMIOT: EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA.

RODZAJ INNOWACJI: METODYCZNO – PROGRAMOWA.

DATA WPROWADZENIA: 10.02.2020R.

DATA ZAKOŃCZENIA: 10.06.2020R.

 

ZAŁOŻENIA OGÓLNE:


Opracowana przeze mnie  innowacja jest przeznaczona  do realizacji na pierwszym etapie kształcenia szkoły podstawowej dla uczniów  klasy  trzeciej.

Proponowana tematyka stanowi rozszerzenie i wzbogacenie treści zawartych w podstawie programowej.

Zajęcia rozwijające zainteresowania teatralne odbywać się będą w ramach zajęć obowiązkowych, jako element godziny lekcyjnej, raz w tygodniu. Ponadto w miarę możliwości przewidziane są godziny dodatkowe, „ruchome” zarezerwowane na wyjazdy, wyjścia, wystąpienia z przygotowanym programem również poza lekcjami.

Treści zawarte w innowacji mogą być modyfikowane przez nauczyciela, który może wnosić własne pomysły oraz uwzględniać potrzeby, aktualne zainteresowania  i możliwości dzieci.


CELE GŁÓWNE:


Pobudzanie wszechstronnego rozwoju uczniów.

Wpływanie poprzez działalność artystyczną na obyczaje i kulturę uczniów oraz szkolną atmosferę.

Kształtowanie postawy szacunku dla polskiego dziedzictwa kulturowego w związku z globalizacją kultury masowej.

Uczenie istnienia w kulturze tak,  by stawała się wewnętrzną i osobistą własnością dziecka.

Umożliwienie dzieciom „otwarcia się językowego”.

Pobudzanie i rozwijanie umiejętności ekspresyjnego wyrażania myśli i emocji w języku sztuki i poprzez spontaniczną dramatyzację.


 CELE SZCZEGÓŁOWE:


Rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie i przyjmowania ról.

Swobodne wyrażanie swoich myśli i uczuć.

Doskonalenie mimiki, ekspresji, operowania ciałem.

Wzbogacanie słownictwa, frazeologii, zakresu pojęć.

Rozwijanie fantazji, pobudzanie do aktywności, odkrywanie rzeczy nowych.

Kształtowanie określonych zachowań społecznych (poświęcenie, poszanowanie).

Eliminowanie niepożądanych zachowań (kłamstwo, trema).

Wszechstronne rozwijanie wrażliwości artystycznej i estetycznej dziecka, jego ekspresji twórczej i wyobraźni.

Kształtowanie umiejętności wyrażania własnych potrzeb, poglądów, myśli, zainteresowań.

Rozwijanie szczerości, spontaniczności, otwartości.

Czytanie ról, inscenizacji, wygłaszanie ich z pamięci.

Określanie charakterystycznych cech postaci i odnoszenie ich do sposobu czytania roli.

Przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu poprzez umiejętne  i świadome korzystanie z dóbr kultury.

Wyjazdy do teatru, filharmonii, ośrodków kultury.

Spotkania z ciekawymi ludźmi , poznanie kulis teatru.

 

Rozwijanie zainteresowań teatralnych w dobie rozkwitu super nowoczesnych, bogatych w efekty specjalne produkcji filmowych dla dzieci, gier komputerowych, „nasiąkniętych” wielokrotnie brutalnością i przemocą odgrywa znaczącą rolę. Jest jedną z form wszechstronnego uaktywniania, kształci wyobraźnię, rozwija zdolności konstrukcyjne, pobudza twórczą aktywność dziecka, wzbogaca sferę jego przeżyć, a także pomaga w kształtowaniu podstawowych nawyków społecznego współżycia. Ponadto działalność taka wpływa na : kształcenie uczuć i przyswajanie właściwych postaw, kształcenie wrażliwości estetycznej i świadomej dyscypliny; pomaga w rozwijaniu mowy, fantazji, wyobraźni, ćwiczeniu pamięci, a także rozwija zainteresowania czytelnicze.

Teatr również uczy myślenia i sprawia, że stajemy się bardziej otwarci na świat i ludzi. Pełni on rolę szermierza języka polskiego oraz polskiej kultury, zapewnia rozrywkę kulturalną, jest animatorem wszelkich artystycznych poczynań, pobudzających także do samokształcenia.

Przeczytano: 233 razy. Wydrukuj|Do góry