Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Lądku - witamy na naszej stronie internetowej::„Jesteśmy szkołą, która swoje działanie opiera na wartościach: mądrość, prawda, odpowiedzialność. Kształcimy uczniów zapewniając wszechstronny rozwój w przekonaniu, że potrafią sprostać wyzwaniom przyszłości”

V Innowacja pedagogiczna

20 czerwca 2018 21:33 | V Innowacja pedagogiczna

"NIE TAKI DIABEŁ STRASZNY, JAK GO MALUJĄ - ORTOGRAFIA W KLASIE VI"
1.  AUTOR INNOWACJI: mgr Magdalena Baśkiewicz, nauczyciel języka polskiego.

2. TYTUŁ INNOWACJI:  „NIE TAKI DIABEŁ STRASZNY, JAK GO MALUJĄ – ORTOGRAFIA W KLASIE VI”.

3. MIEJSCE REALIZACJI: Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Lądku.
4. RODZAJ INNOWACJI: Innowacja programowo – metodyczna.

5. ZAKRES INNOWACJI:

Innowacją są objęci uczniowie klasy VI

Planowany termin realizacji innowacji: II półrocze roku szkolnego 2017/2018

OPIS INNOWACJI

 I. WSTĘP

Nadrzędnym  celem  edukacji szkolnej jest kształtowanie umiejętności posługiwania się językiem ojczystym w zakresie mówienia, czytania i pisania. Sprawność językowa, jaką nabywa dziecko w procesie kształcenia, oprócz gramatyki  i elementów wiedzy o języku obejmuje umiejętność pisania poprawnego pod względem ortograficznym. Nabywanie tej umiejętności sprawiało i sprawia dzieciom wiele trudności, dlatego też należy wspomóc działania nad doskonaleniem umiejętności ortograficznych.  W ramach innowacji uczniowie będą mieli możliwość uczenia się poprzez gry i zabawy dydaktyczne, pracę z multimedialnym słownikiem ortograficznym oraz dokonywanie samokontroli swojej pracy. Mam nadzieję, że ta forma nauki zwiększy zainteresowanie uczniów ortografią, rozbudzi zaangażowanie i motywację do pracy  i przezwyciężania trudności. 

II.  ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

Program innowacji został napisany z myślą o uczniach klasy VI. Treści ćwiczeń dotyczą najważniejszych zagadnień ortograficznych realizowanych na drugim poziomie edukacji. Propozycje zawarte  w programie służą wyrównywaniu szans edukacyjnych, poszerzaniu i utrwalaniu swoich umiejętności oraz wyrabianiu czujności i poprawności ortograficznej. Program zakłada stosowanie różnorodnych metod i form pracy, które skutecznie będą wspierać i uatrakcyjniać nauczanie ortografii. Zajęcia prowadzone będą w formie zabawy i nauki. Taki sposób nauczania zachęci uczniów  do uczestnictwa w zajęciach. Zajęcia odbywać się będą co 2 tygodnie w wymiarze 2 godzin. Pod koniec roku szkolnego zostanie zorganizowany  Szkolny Konkurs Ortograficzny „Ortografia – moją przyjaciółką”. Zwycięzca konkursu otrzyma tytuł Mistrza Ortografii.

III. CELE PROGRAMU

Cele szczegółowe:  

 • budzenie zainteresowania wszystkich uczniów ortografią
 • wyrabianie w nich czujności ortograficznej
 •  wdrażanie do samokontroli
 • zachęcanie uczniów do poznawania zasad zdrowej rywalizacji
 • utrwalanie poznanych zasad i reguł ortograficznych oraz ich umiejętne zastosowanie
 • uatrakcyjnianie nauczania ortografii poprzez gry i zabawy,
 •  rozbudzanie zainteresowań ortograficznych uczniów i motywacji do poprawnego pisania
 •  utrwalanie podstawowych zasad ortograficznych,
 •  kształtowanie umiejętności zastosowania w praktyce posiadanej wiedzy,
 •  doskonalenie umiejętności samokontroli pisanych tekstów,
 •  bogacenie czynnego słownictwa ucznia w związku z tematyką wypowiedzi,
 •  doskonalenie umiejętności posługiwania się w wypowiedziach ustnych i pisemnych związkami frazeologicznymi, stosowanie synonimów, 
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się słownikami: ortograficznym, poprawnej polszczyzny, wyrazów bliskoznacznych, frazeologicznym  i kształtowanie nawyku korzystania z nich,
 •  inspirowanie do aktywnego udziału w ćwiczeniach ortograficznych,
 •  przygotowanie uczniów do udziału w konkursach ortograficznych.

Przeczytano: 274 razy. Wydrukuj|Do góry