Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Lądku - witamy na naszej stronie internetowej::„Jesteśmy szkołą, która swoje działanie opiera na wartościach: mądrość, prawda, odpowiedzialność. Kształcimy uczniów zapewniając wszechstronny rozwój w przekonaniu, że potrafią sprostać wyzwaniom przyszłości”

Rekrutacja

 

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021


 

  Zarządzenie Nr 16/2020 Wójta Gminy Lądek z dnia 6 lutego 2020 roku


Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Wojska Polskiego w Lądku informuje, że w dniach od 01.03.2020 r. do 30.03.2020 r. do godz. 15.00 w sekretariacie szkoły podstawowej można złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej (klasa I – dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły) na rok szkolny 2020/2021. 


Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Lądku przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły podstawowej oraz w dalszej kolejności na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły podstawowej, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.


UWAGA! W szkole obwodowej kandydaci ze względu na swoje miejsce zamieszkania, mają zapewnione miejsce i są przyjmowani na podstawie zgłoszenia rodzica/prawnego opiekuna, bez postępowania rekrutacyjnego.

 Dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły podstawowej są przyjmowane do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.


Ponadto w dniach od 1 do 30 marca 2020 r. będzie miała miejsce rekrutacja dzieci w wieku  3-6 lat do oddziału przedszkolnego.

Planowany pobyt dziecka w przedszkolu i zerówce od 7:00 do 16:00

Rodzice / prawni opiekunowie chcący posłać dziecko do wyżej wymienionej placówki proszeni są o wypełnienie wniosku do oddziału przedszkolnego w Lądku i dostarczenie go wraz z niezbędnymi załącznikami w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2020 r. do sekretariatu Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Lądku. Decyduje data wpływu dokumentu do szkoły, a nie data stempla pocztowego.


Jednocześnie informujemy, iż rodzice, których dzieci uczęszczały do oddziału przedszkolnego w Lądku w roku szkolnym 2019/2020 - w przypadku woli kontynuowania wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021 zobowiązani są w terminie  do 31 marca 2020 r. o dostarczenie deklaracji kontynuowania wychowania przedszkolnego.

Dokumenty do przyjęcia do pierwszej klasy:

  pobierz I


Dokumenty do przyjęcia do oddziału przedszkolnego (ZERÓWKA):

  pobierz 0

Deklaracja kontynuacji wychowania przedszkolnego.

  pobierz OP I

Wniosek o przyjęcie do przedszkola

  pobierz OP II