Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Lądku - witamy na naszej stronie internetowej::„Jesteśmy szkołą, która swoje działanie opiera na wartościach: mądrość, prawda, odpowiedzialność. Kształcimy uczniów zapewniając wszechstronny rozwój w przekonaniu, że potrafią sprostać wyzwaniom przyszłości”

Regulamin biblioteki

REGULAMIN BIBLIOTEKI

SZKOŁY PODSTAWOWEJ  IM. WOJSKA POLSKIEGO W LĄDKU

 


I.       Postanowienia ogólne

 

 1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły oraz rodzice.
 2. Czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania ze zbiorów bibliotecznych
 3. Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie zajęć dydaktycznych zgodnie z organizacją roku szkolnego.
 4. Czytelnik odpowiada materialnie za wypożyczone przez siebie książki.
 5. W bibliotece należy zachować ciszę i porządek.
 6. Uczniom biorącym systematyczny udział w pracach biblioteki mogą być przyznane nagrody na koniec roku szkolnego.

 

II.    Regulamin wypożyczalni

 

 1. Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko.
 2. Jednorazowo można wypożyczać 5 książek :

      - lektury na okres 2 tygodni

      - pozostałe książki na okres 1 miesiąca

W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczonych książek z podaniem terminu ich zwrotu.

 1. Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, a wypożyczalnia nie ma na nią nowych zamówień można przynieść książkę i prosić o sprolongowanie terminu zwrotu.
 2. Czytelnik może zarezerwować potrzebną mu pozycję.
 3. Korzystający z biblioteki zobowiązani są do dbałości o wypożyczone książki.
 4. Wobec czytelników przetrzymujących książki stosuje się wstrzymanie wypożyczeń aż do momentu zwrócenia zaległych pozycji.
 5. W przypadkach zniszczenia lub zagubienia książki czytelnik musi zwrócić taką samą pozycję albo inną wskazaną przez bibliotekarza.
 6. Wszystkie wypożyczone książki powinny być zwrócone 2 tygodnie przed końcem roku szkolnego.

 

III.  Regulamin czytelni

 

 1. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów tj. z księgozbioru podręcznego, czasopism i zbiorów wypożyczalni.
 2. Z księgozbioru podręcznego i czasopism można korzystać tylko na miejscu, nie wynosząc ich poza czytelnię.
 3. Czytelnik ma wolny dostęp do czasopism. Z księgozbioru podręcznego korzysta za pośrednictwem bibliotekarza.
 4. Przed opuszczeniem czytelni należy zwrócić czytane książki bibliotekarzowi.
 5. W czytelni obowiązuje cisza.
 6. Nie wolno w czytelni spożywać posiłków.
 7. Czytelnia jest nieczynna w czasie prowadzonych w niej zajęć dydaktycznych.

 

IV.   Korzystanie ze stanowisk komputerowych

 

 1. Komputery w bibliotece przeznaczone są do celów edukacyjnych.
 2. Stanowiska komputerowe umożliwiają korzystanie ze zbiorów multimedialnych znajdujących się w bibliotece oraz Internetu.
 3. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach.
 4. Z komputerów można korzystać jedynie za zgodą bibliotekarza.
 5. Użytkownik powinien umieć obsługiwać komputer przynajmniej w podstawowym zakresie.
 6. Przy jednym stanowisku komputerowym mogą przebywać jednocześnie najwyżej dwie osoby.
 7. Z drukarki można korzystać za zgodą bibliotekarza.
 8. Internet powinien służyć wyłącznie do celów edukacyjnych.
 9. Użytkownik odpowiada finansowo za wszelkie uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania powstałe z jego winy. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.